Lankomumas

                                                PATVIRTINTA

                                                                                 Vilniaus Salininkų lopšelio-darželio

                                                                            direktorės Natalijos Peganovos

                                                               2021 m. gruodžio 30 d.

                                                       įsakymu Nr. V-101

   

VILNIAUS SALININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis (toliau – Lopšelis-darželis) ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Lopšelio-darželio ugdymo dienų lankomumo apskaitos organizavimą, praleistų dienų pateisinimo kriterijus, lankomumo kontrolės būdus, prevencines priemones ir pagalbos organizavimą Lopšelio-darželio nelankantiems vaikams.
 2. Vaikai, kurie ugdosi Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose ikimokyklinėse įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, įrašomi į apskaitą Mokinių registre pagal Mokinių registro nuostatus.
 3. Tvarkos aprašo tikslai yra:

3.1. užtikrinti, kad vaikai ugdytųsi pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

3.2. didinti tėvų atsakomybę už Lopšelio-darželio lankymą ir vaiko asmeninę pažangą;

3.3. gerinti vaikų ugdymo (-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

3.4. vykdyti Lopšelio-darželio nelankymo prevenciją;

3.5. skatinti institucijų tarpusavio bendradarbiavimą Lopšelio-darželio nelankymo prevencijos srityje.

 1. Šis tvarkos aprašas yra parengtas vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo (suvestinė redakcija nuo 2021-12-18), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1269 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendrojo ugdymo departamento 2021 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. A50-36366/21 „Dėl mokyklų aprūpinimo patvirtintos formos spausdintais švietimo dokumentais“.

II SKYRIUS

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 

 1. Už Lopšelio-darželio lankymą yra atsakingi vaikų tėvai (globėjai). Tėvų teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė dėl Lopšelio-darželio lankymo teisinami ugdymo sutartyse ir Lopšelio-darželio vidaus tvarkos dokumentuose.
 2. Lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ (toliau – Dienynas) įstaigos dienyno tvarkymo nuostatų nustatyta tvarka.
 3. Visos per mėnesį praleistos dienos yra pateisinamos, gavus atitinkamą tėvų prašymą raštu.
 4. Praleistos ugdymo dienos laikomos pateisintomis ir mokestis už maitinimą nemokamas:

8.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

8.2. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;

8.3. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną  grupės mokytoją ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos;

8.4. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

8.5. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

8.6. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;

8.7. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

8.8. vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;

8.9. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

8.10. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

8.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos;

8.12. praleistos ugdymo dienos laikomos pateisintomis informavus grupės mokytoją ir  pateikus prašymą raštu, el. paštu, per el. dienyną: https://musudarzelis.com/ (prašymų formas surasite svetainėje https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/, aplankale: tėvams → prašymai).

III SKYRIUS

PREVENCINĖS PRIEMONĖS UŽTIKRINANČIOS VAIKŲ LANKOMUMĄ

 1. Vaikų tėvai (globėjai):

9.1. užtikrina punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą;

9.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į įstaigą dieną iki 8.30 val. informuoja grupės mokytoją telefono skambučiu ar žinute apie neatvykimo priežastį;

9.3. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, informuoja grupės mokytoją;

9.4. bendradarbiauja (esant reikalui) su įstaigos direktoriumi, pavaduotoju ugdymui, grupės mokytojais bei pagalbos vaikui specialistais dėl ugdymo dienų lankymo;

9.5. mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sumokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti  sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą el. kvitą.

 1. Grupės mokytojas:

10.1. kiekvieną dieną iki 9.00 val. pažymi vaikų lankomumą e-dienyne „Mūsų darželis“, skiltyje „lankomumas“.

10.2. mėnesio paskutinę dieną daro lankomumo žiniaraščio suvestinę ir atsako už teisingą, laiku užpildytą vaikų lankomumo žiniaraštį;

10.3. grupių susirinkimų metu supažindina vaikų tėvus (globėjus) su ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarka.

 1. Sekretorius:

11.1. peržiūri / kontroliuoja ar teisingai užpildytas vaikų lankomumas e-dienyne „Mūsų darželis“, lankomumo žiniaraščio suvestinę atsispausdina ir pateikia direktoriui.

 1. Vaiko gerovės komisija:

12.1. atlieka situacijos vertinimą, nagrinėja prevencinio darbo, susijusio su vaikų lankomumo, klausimus;

 12.2. informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus);

11.3. jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, komisija įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.

 1. Direktorius:

13.1. atsako už mokesčių surinkimą ir šio vidaus tvarkos aprašo įgyvendinimą;

13.2. bendradarbiauja su savivaldybės informacinės priėmimo sistemos apskaitos tvarkytoju, vaikų tėvais (globėjais) sprendžiant vaikų lankymo / nelankymo įstaigos priežastis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Įstaiga, įgyvendindama aprašo nuostatas, siekia užtikrinti ugdymo dienų lankomumą ir kontrolę.
 2. Įstaigos darbuotojai atsako už informacijos teisingumą pagal šiame apraše jiems pavestas funkcijas.
 3. Šis aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekęs galios keičiantis teisės aktams direktoriaus įsakymu.

__________________________