Lankomumas

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

nuo  2020 10 13 d.  Dokumento originalas (paspaudus atidarysite)

Vaikui neatvykus į lopšelį/darželį pirmą dieną tėvai globėjai privalo informuoti grupės ikimokyklinio ugdymo mokytoją iki 9.00 val. (telefonu trumpąja žinute, skambučiu) apie ugdytinio ligą ar kitą lopšelio-darželio nelankymo priežastį.

  • Dėl ligos praleistos dienos turi būti pateisintos tėvų/globėjų užpildant prašymą „Dėl vaiko ligos pateisinimo“ (paspauskite ant prašymo pavadinimo, kad atsidarytų).

DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO: jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos mokestis nemokamas jei liga tęsėsi tris ir daugiau dienų iš eilės (jei mažiau nei tris dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti informaciją iš www.esveikata.lt svetainės apie apsilankymo pas gydytoją faktą nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.

Tėvai/globėjai prašymą pateikia ar užpildo grupėje per 3 dienas vaikui atvykus po ligos. Tėvams/globėjams neužpildžius prašymo „Dėl vaiko ligos pateisinimo“, dienos nebus pateisintos.

    MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS, JEIGU:

– šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

– jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar augina tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;

– tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

– tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla  pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

– mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi  brolių ar  seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

– vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. Prašymas dėl praleistų dienų pateisinimo vasaros metu (paspauskite ant prašymo pavadinimo, kad atsidarytų); 

– nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

– įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

– priešmokyklinių grupių vaikų atostogų metu (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos tris ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. Prašymas dėl praleistų dienų  pateisinimo dėl kitų priežasčių (paspauskite ant prašymo pavadinimo, kad atsidarytų). 

  • Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjus tėvus (globėjus).
  • Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

– vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia (dokumentas teikiamas vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės);

– toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;

– vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

– vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

– vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

– vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

  • Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.
  • Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos.
  • Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią lengvatą – visomis darbo dienomis.

Kiekviena įstaiga pasirengia vidaus tvarkos aprašą dėl vaiko lankymo/nelankymo informavimo, suderina jį su įstaigos bendruomene ir viešai paskelbia.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pakeista statistinės apskaitos forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją“ paskirtis, atsiskaitant jos teikimo ugdymo institucijoms, todėl gydytojai formos Nr. 094/a ugdymo įstaigoms dėl mokinio įstaigoje praleistų dienų pateisinimo pagrindimo neturi išduoti.

  • Primename, kad vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016, 80 punktu „Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.“
  • Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.
  • Atvykstant vaikui į ugdymo įstaigą, ir vėliau, kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. turi būti pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas.

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

REIKALAVIMŲ PAKEITIMAI NUO 2018 11 03