Savivalda

ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Pirmininkas – Jurga Lapinskienė
Sekretorė – Nijolė Butkuvienė
Nariai: Virginija Politikienė, Vilma Butkevičienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Vilma Banelienė, Gintarė Gutauskienė, Gintarė Širvinskienė.

Bendruomenės susirinkimas
Protokolas Nr. 1
2018-03-22

2. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pirmininkas – Natalija Peganova
Pirmininko pavaduotojas – Jurga Lapinskienė
Nariai: Nijolė Butkuvienė, Nijolė Verseckienė, Gema Steponėnienė,  Janina Dulinskienė, Janina Eidukaitienė, Ona Vitkuvienė, Virginija Politikienė, Alvyra Marcinkevičienė, Alina Mikalajūnienė, Vilma Butkevičienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Giedrė Cikanauskienė, Ina Lee, Ingrida Mitalienė.

Mokytojų tarybos posėdis
Protokolas Nr. PT-4
2019-12-12

3. STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖ.

Nariai: Natalija Peganova, Nijolė Butkuvienė, Viktorija Kučinskaja, Janina Dulinskienė.

Direktoriaus įsak. Nr.V-34

2018-05-02

4. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA.

Pirmininkas – Viktorija Kučinskaja
Nariai: Virginija Politikienė, Rasa Kelmelienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-62

2017-09-04

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

Pirmininkas – Jurga Lapinskienė
Sekretorė – Vilma Butkevičienė
Nariai: Rasa Dijokaitė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Jelena Žolonko.

Direktoriaus įsak. Nr. V- 57

2018-09-03
VGK protokolas Nr. 4
2018-09-11

 

6. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Pirmininkas – Viktorija Kučinskaja

Sekretorė – Jurga Lapinskienė

Nariai: Rasa Kelmelienė, Vilma Butkevičienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-57

2018-09-03

7. EDUKACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GRUPĖS SUDĖTIS

Nariai: Alina Mikalajūnienė, Giedrė Cikanauskienė, Tatjana Brasel, Ingrida Mitalienė.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2019-12-12

8. KRIZIŲ VALDYMO ĮSTAIGOJE KOMANDA

Pirmininkas – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Viktorija Kučinskaja.

Direktoriaus įsak. Nr. V-57

2018-09-03

9. ETNINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMO GRUPĖ 

Nariai: Gema Steponėnienė, Nijolė Verseckienė, Vilma Butkevičienė, Janina Dulinskienė, Virginija Politikienė, Giedrė Cikanauskienė, Alvyra Marcinkevičienė.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2019-12-12

10. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Pirmininkas – Jurga Lapinskienė
Nariai: Janina Eidukaitienė, Nijolė Butkuvienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Gintarė Gutauskienė, tėvų atstovas.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-3

2018-09-20

11. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS 

Pirmininkas – Natalija Peganova
Nariai: Janina Dulinskienė, Ona Vitkuvienė, Nijolė Verseckienė, Vidmanta Kibirkštienė, steigėjo atstovas.

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016-12-07 įsak. Nr. A30-3577

12. DARBO TARYBA

Pirmininkas – Rasa Kelmelienė
Nariai: Nijolė Butkuvienė, Vilma Butkevičienė.

Darbo tarybos posėdis

Protokolas Nr. 2

2019-11-05

13. STRATEGINIO PLANAVIMO VERTINIMO GRUPĖ

Nariai: Nijolė Butkuvienė, Gema Steponėnienė, Ina Lee.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2019-12-12