Savivalda

ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Pedagogų atstovai: Alina Mikalajūnienė, Gema Steponėnienė, Janina Eidukaitienė
Tėvų atstovai: Erik Čižiūnas, Monika Jančiavskytė-Daukša, Ilona Makarevičienė
Bendruomenės atstovas: Aliona Falkevič

Visuotinis susirinkimas 
Protokolas Nr. 2
2021-10-26

2. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pirmininkė – Natalija Peganova
Jurga Lapinskienė, Vilma Butkevičienė, Nijolė Butkuvienė, Rasa Dijokaitė, Janina Dulinskienė, Janina Eidukaitienė, Alina Mikalajūnienė, Virginija Politikienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Gema Steponėnienė, Nijolė Verseckienė, Jelena Žolonko,  Ingrida Mitalienė (VP),  Giedrė Cikanauskienė (VP), Kamila Aleksandrovič, Daiva Treinienė, Danutė Zaleskaitė, Karina Kurmel, Božena Aleksandrovič, Gailė Krakauskienė, Pavel Rudnev.

Mokytojų tarybos posėdis
Protokolas Nr. PT-5
2021-10-22

3. STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖ.

Nariai: Natalija Peganova – direktorė, Janina Dulinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Nijolė Butkuvienė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja, Viktorija Kučinskaja – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams .

Direktoriaus įsak. Nr.V-34

2018-05-02

4. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA.

Pirmininkė – Viktorija Kučinskaja
Nariai: Virginija Politikienė, Rasa Kelmelienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-62

2017-09-04

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

Pirmininkė – Jurga Lapinskienė
Sekretorė – Vilma Butkevičienė
Nariai: Rasa Dijokaitė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Jelena Žolonko, Daiva Treinienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V- 57

2018-09-03
VGK protokolas Nr. 4
2020-09-15

6. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Pirmininkė – Viktorija Kučinskaja
Sekretorė – Andželika Tyškevič
Nariai: Jurga Lapinskienė, Rasa Kelmelienė, Vilma Butkevičienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-49

2020-10-02

7. EDUKACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GRUPĖS SUDĖTIS

Nariai: Alina Mikalajūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Kamila Aleksandrovič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Ingrida Mitalienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (VP), Tatjana Brasel – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, Ieva Lapšienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2020-10-06

8. KRIZIŲ VALDYMO ĮSTAIGOJE KOMANDA

Pirmininkė – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Viktorija Kučinskaja.

Direktoriaus įsak. Nr. V-57

2018-09-03

9. ETNINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMO GRUPĖ 

Gema Steponėnienė – pirmininkė, Jurga Lapinskienė, Nijolė Verseckienė, Vilma Butkevičienė, Janina Dulinskienė, Virginija Politikienė, Giedrė Cikanauskienė (VP), Danutė Zaleskaitė.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-5

2021-10-22

10. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Jurga Lapinskienė (pirmininkė), Janina Eidukaitienė, Nijolė Butkuvienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Rasa Dijokaitė (logopedė), Jelena Žolonko (psichologė), Gintarė Gutauskienė (tėvų atstovas), Daiva Treinienė (socialinė pedagogė), Eglė Grinevičė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė), Karina Kurmel.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-5

2021-10-22

11. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS 

Pirmininkė – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janina Dulinskienė, Virginija Politikienė, Nijolė Verseckienė, Gema Steponėnienė, Graciana Jegello (steigėjo atstovas).

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2020-11-09 įsak. Nr.A30-2874/20 

12. DARBO TARYBA

Pirmininkė – Nijolė Butkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai: Vilma Butkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Darbo tarybos posėdis

Protokolas Nr. 2

2020-11-09

13. STRATEGINIO PLANAVIMO VERTINIMO GRUPĖ

Nariai: Nijolė Butkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Gema – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Mokytojų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-4

2020-10-06