Savivalda

ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Pedagogų atstovai: Alina Mikalajūnienė, Janina Dulinskienė, Janina Eidukaitienė
Tėvų atstovai: Erik Čižiūnas, Monika Jančiavskytė-Daukša, Ilona Makarevičienė
Bendruomenės atstovas: Aliona Falkevič

Visuotinis susirinkimas 
Protokolas Nr. 2
2021-10-26

Pedagogų tarybos posėdis
Protokolas Nr. PT-2
2022-05-31

2. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pirmininkė – Natalija Peganova
Jurga Lapinskienė, Vilma Butkevičienė, Nijolė Butkuvienė, Rasa Dijokaitė, Janina Dulinskienė, Janina Eidukaitienė, Alina Mikalajūnienė, Virginija Politikienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Nijolė Verseckienė, Jelena Žolonko,  Ingrida Mitalienė (VP), Giedrė Cikanauskienė, Kamila Aleksandrovič, Daiva Treinienė, Danutė Zaleskaitė, Karina Kurmel, Božena Aleksandrovič, Gailė Krakauskienė, Pavel Rudnev.

Mokytojų tarybos posėdis
Protokolas Nr. PT-3
2022-09-22

3. STRATEGINIO PLANAVIMO IR KOORDINAVIMO GRUPĖ.

Nariai: Natalija Peganova – direktorė, Janina Dulinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Nijolė Butkuvienė – ikimokyklinio ugdymo  mokytoja, Viktorija Kučinskaja – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams .

Direktoriaus įsak. Nr. V-34

2018-05-02

4. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA.

Pirmininkė – Viktorija Kučinskaja
Nariai: Virginija Politikienė, Rasa Kelmelienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-74

2018-10-10

5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

Pirmininkė – Jurga Lapinskienė
Sekretorė – Vilma Butkevičienė
Nariai: Rasa Dijokaitė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Jelena Žolonko, Daiva Treinienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V- 57

2018-09-03
VGK protokolas Nr. 4
2020-09-15

6. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA

Pirmininkė – Viktorija Kučinskaja
Sekretorė – Andželika Tyškevič
Nariai: Jurga Lapinskienė, Rasa Kelmelienė, Vilma Butkevičienė.

Direktoriaus įsak. Nr. V-49

2020-10-02

7. EDUKACINĖS APLINKOS PLĖTOJIMO GRUPĖS SUDĖTIS

Nariai: Alina Mikalajūnienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Kamila Aleksandrovič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Giedrė Cikanauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,Ingrida Mitalienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (VP), Tatjana Brasel – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, Ieva Lapšienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Pedagogų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-3

2022-09-22

8. KRIZIŲ VALDYMO ĮSTAIGOJE KOMANDA

Pirmininkė – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Verseckienė, Rasa Dijokaitė, Jelena Žolonko, Viktorija Kučinskaja.

Direktoriaus įsak. Nr. V-57

2018-09-03

9. ETNINĖS VEIKLOS PLĖTOJIMO GRUPĖ 

Nariai: Virginija Politikienė – pirmininkė, Jurga Lapinskienė, Nijolė Verseckienė, Vilma Butkevičienė, Janina Dulinskienė, Giedrė Cikanauskienė, Danutė Zaleskaitė.

Pedagogų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-3

2022-09-22

10. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ 

Nariai: Jurga Lapinskienė – pirmininkė, Janina Eidukaitienė, Nijolė Butkuvienė, Lina Radžiūtė-Poguda, Karina Kurmel, Gintarė Gutauskienė – tėvų atstovas, Rasa Dijokaitė – logopedė, Jelena Žolonko – psichologė, Daiva Treinienė – socialinė pedagogė.

Pedagogų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-3

2022-09-22

11. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS 

Pirmininkė – Natalija Peganova
Nariai: Jurga Lapinskienė, Janė Dulinskienė, Virginija Politikienė, Nijolė Verseckienė, Alina Mikalajūnienė, Miglė Verseckaitė – steigėjo atstovas.

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 

2022-11-07

įsak. Nr.30-3412/22 

12. DARBO TARYBA

Pirmininkė – Nijolė Butkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai: Vilma Butkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lina – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Darbo tarybos posėdis

Protokolas Nr. 2

2020-11-09

13. STRATEGINIO PLANAVIMO VERTINIMO GRUPĖ

Nariai: Nijolė Butkuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lina Radžiūtė-Poguda – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Pedagogų tarybos posėdis

Protokolas Nr. PT-3

2022-09-22