PASLAUGOS

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje – darželyje ugdomi pagal individualią įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Žingeidukas“, kuria siekiama kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius, etninius ir kitus poreikius.

SALININKŲ LOPŠELIO DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „ŽINGEIDUKAS“ Skaityti čia

PAPILDOMOS PROGRAMOS:

  • Sveikatą stiprinanti programa „Tiltelis į sveikatos šalį“, įgyvendinama nuo 2019 m. Programa siekiama ugdyti visapusiškai sveiką vaiką į ugdymo procesą integruojant pagrindinius sveikatos stiprinimo, sveikos gyvensenos, ekologinės savimonės formavimo principus, bendromis pedagogų ir bendruomenės pastangomis kurti visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
  • Programa „Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“) pradėta įgyvendinti 2015 m. Tai smagios, įtraukiančios, naujoviškos ir lengvai į bet kokią ugdymo programą integruojamos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas.
  • Lego education projektas

ĮSTAIGOJE DIRBA ŠIE PAPILDOMO UGDYMO IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTAI:

LOGOPEDAS – teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas  – nustatyti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus bei  juos šalinti kiekvienam vaikui individualiai pritaikant korekcijos metodus ir būdus. Logopedas organizuoja individualius, pogrupių, grupinius  tarties, foneminės klausos lavinimo, žodyno plėtimo, gramatinės kalbos sandaros bei rišliosios kalbos lavinimo užsiėmimus. Logopedas individualiai konsultuoja vaikų tėvus bei pedagogus kalbos ugdymo klausimais, vertina vaikų pasiekimus, moko tėvus tęsti korekcinę veiklą namuose, skatina juos dalyvauti užsiėmimuose. Drauge su psichologų veda papildoma Prevencinė-psichoedukacinė programą 4-6 metų amžiaus vaikams „Kaip pagerinti vaikų socialinį elgesį“ integravimas bei  „Vaikų etiketas“.

PSICHOLOGAS –  įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaikų dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas vaikų psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; šviečia įstaigos bendruomenę vaikų bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;

SOCIALINIS PEDAGOGAS –  vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose; konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas; numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais; inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius; atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio amžiaus vaikais. Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos pratybos, muzikinė veikla grupei, papildoma veikla  individualiam ir grupiniam darbui pagal vaikų poreikius.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla. Taip pat rengia vaikus masiniams renginiams, atrenka gabiuosius dalyvauti konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose, teikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, siūlymus dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

KŪNO KULTŪROS PEDAGOGAS – sistemingai organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, sportinę veiklą ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Fizinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: kūno kultūros pratybos, rytinė mankšta, projektinė veikla „Futboliukas“.

Kūno kultūros pedagogas organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus sportinius renginius, sistemingai stebi ir vertina vaikų gebėjimus, sveikatos būklę, socialinę kultūrinę kompetenciją, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, fizines galias, ugdymo tikslus, uždavinius.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas organizuoja ir prižiūri vaikų maitinimą, skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą, sudaro perspektyvinius valgiaraščius ir kasdieninius valgiaraščius-reikalavimus, rengia patiekalų receptūras ir technologinius aprašus, kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, vykdo maisto ruošimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, atsako už įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę būklę bei geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse taikymą.

Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros paslaugas teikia UAB „Sanus cibus“