Veiklos sritys

2019-2020 MOKSLO METŲ PRIORITETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS

  1. Vaiko sveikos gyvensenos ir ekologinės  savimonės įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

TIKSLAS: Suteikti vaikams žinių apie sveikos mitybos principus, asmens higieną, aktyvaus judėjimo naudą. Formuoti ekologinę savimonę, plėtojant gamtosauginius projektus ir veiklas įstaigos bendruomenėje. Suteikti galimybę skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui, siekti ugdytinių, pedagogų, tėvų lygiavertės partnerystės įgyvendinant lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą. Ugdyti vaikų emocinį intelektą, lavinti gebėjimą suprasti savo jausmus, emocijas bei adekvačiai spręsti problemas.

      2. Etnokultūrinės veiklos, projektų bei pilietinių iniciatyvų plėtojimas. 

TIKSLAS: Formuoti vaikų tautinę savimonę apimančią visas ugdymo sritis. Panaudoti etninę kultūra kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, tautos patirties perėmimo bei domėjimosi įvairias papročiais šaltinį. Skatinti vaiko kompetencijų plėtrą per įvairias tautosakos formas, folklorą, kurios yra artimiausios mažo vaiko kalbos plėtotei, turtingumui ir vaizdingumui.

      3. Edukacinių erdvių atnaujinimas ir kūrimas, įstaigos bendruomenės idėjų įgyvendinimas. 

TIKSLAS: Kurti, turtinti ir plėtoti aplinką, skatinančią įstaigos bendruomenės sveikos gyvensenos nuostatų bei etnokultūrinės savimonės formavimą. Siekti užtikrinti saugią ir emociškai palankią vaiko asmenybės raidai ugdymo(si) aplinką vidaus ir lauko erdvėse.